รู้เรื่องพลังงานความร้อน


พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นพลังงานที่มาในรูปการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) รังสีที่แผ่ออกมานี้มีแถบความยาวคลื่น (Wavelength)ต่างๆกัน ทำให้เกิดพลังงานที่แตกต่างกัน แบ่งได้เป็น 3 จำพวกใหญ่ ๆ ได้แก่

1) รังสีในช่วง UV
2) รังสีในช่วงที่มองเห็นได้ (Visible light)
3) รังสีในช่วงอินฟราเรด (Infrared)รังสีในช่วง UV (ช่วงความยาวคลื่น100-400 nanometers)
รังสีในช่วง UV (ช่วงความยาวคลื่น100-400 nanometers)
รังสีในช่วง UV นั้นไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่แท้จริงแล้วมีความร้อน และมีผลโดยตรงต่อผิวหนังของมนุษย์ ทำให้เม็ดสีในผิวหนังเปลี่ยนแปลง รวมถึงก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง ดังนั้นเราจึงไม่ควรละเลยรังสีในช่วงนี้ รังสี UV สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ UVA, UVB และ UVC โดยรังสี UVC นั้นส่วนใหญ่จะถูกชั้นบรรยากาศของโลกดูดซับและสะท้อนออกไปได้เกือบทั้งหมด และรังสี UVB กระจกธรรมดาสามารถป้องกันได้เกือบทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้นจึงเหลือเพียงรังสี UVA ที่ยังคงเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ซึ่งรังสี UVA นี้สามารถป้องกันได้โดยใช้กระจกที่ติดฟิล์มกรองแสงที่สามารถสะท้อนและดูดซับ รังสีในช่วงนี้
โดยปกติรังสีในช่วง UV คิดเป็น 3% ของพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก

รังสีในช่วงที่มองเห็นได้ หรือ Visible light (ช่วงความยาวคลื่น 380-780 nanometers)
รังสีในช่วงที่มองเห็นได้นี้ ก็คือแสงอาทิตย์นั้นเอง รังสีในช่วงนี้จึงมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก เพราะเป็นรังสีช่วงเดียวจากดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จำแนกแบ่งรังสีชนิดนี้ได้ 7 ชนิดตามแถบความยาวคลื่น ซึ่งเรามักจะคุ้นเคยกับแถบทั้ง 7 ชนิดของรังสีชนิดนี้อยู่แล้ว นั้นก็คือแถบ 7 สีของสายรุ้งนั้นเอง ประกอบไปด้วยสี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ตามลำดับ
รังสีในช่วงนี้มีทั้งความสว่างที่มนุษย์ต้องการ และความร้อนที่เราไม่ต้องการ ดังนั้นการใช้ฟิล์มกรองแสงที่ป้องกันความร้อนในช่วงรังสีนี้ จะทำให้แสงสว่างที่ส่องผ่านเข้ามาน้อยลงไปด้วย จึงควรเลือกใช้ฟิล์มให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและความต้องการในการใช้แสง สว่าง โดยปกติรังสีในช่วงที่มองเห็นได้ จะมีพลังงานคิดเป็น 44% ของพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก

รังสีอินฟราเรด หรือ Infrared (ช่วงความยาวคลื่น 700-2400 nanometers)
รังสีในช่วงอินฟราเรดเป็นรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นรังสีที่ให้ความร้อนสูง หรือเป็นคลื่นความร้อนนั่นเอง สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าร้อน แม้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่คลื่นความร้อนนี้คิดเป็น 53% ของพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก

จะเห็นได้ว่ารังสีที่แผ่จากดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ต่อทุกชีวิตบนโลก อย่าง มาก แต่กระนั้นก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ทั้งการก่อปัญหาด้านความร้อนเกินความต้องการ และปัญหาด้านสุขภาพ อาทิเช่นมะเร็งผิวหหนัง ดังนั้นการเลือกอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันรังสีเหล่านี้ เช่นการติดฟิล์มกรองแสง จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนี้ให้ เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน