การรับประกัน

Hi-Kool


 ตัวอย่าง ใบประกันด้านหน้า


 ตัวอย่าง ใบประกันด้านหลัง

เงื่อนไขการรับประกัน

หลังจากลูกค้าได้รับใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง Hi-Kool แล้ว บริษัทฯ  ขอรับประกันว่าฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ที่ติดตั้งจะไม่แตกร้าว หลุดร่อน หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลาประกัน 7 ปี หากเกิดชำรุดเสียหายดังกล่าว ภายในระยะเวลาประกัน “ตัวแทนจำหน่ายผู้ติดตั้ง” จะซ่อมแซม หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยภายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน จะฟรีค่าแรงในการติดตั้ง แต่หลังจาก 3 ปี ลูกค้าจะเสียค่าแรงในการติดตั้งใหม่ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มตามจำนวนที่ชำรุด เสียหาย และรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น
 
การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วน และจัดส่งใบรับประกันคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังติดตั้ง และ หากไม่มีใบรับประกัน การรับประกันถือเป็นโมฆะ
 

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายอันเกิดจากฟิล์มซึ้งได้รับการติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชำนาญ ผู้จำหน่ายที่เป็นผู้ติดตั้งจะเป็นผู้รับชอบ
 •  ฟิล์มถูกกระทำให้เสียหายโดยเจตนา
 •  การใช้งานหรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง
 • ใบรับประกันสูญหาย
 • การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ยึดติดกับกระจก หลังติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งอาจะทำให้เกิดการหลุดร่อน หรือพองได้
 • บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์ม กรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป 

ใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง Super Hi-Kool

หลังจากลูกค้าได้รับการติดตั้งฟิล์มจากศูนย์ฯ แล้ว ลูกค้าจะต้องได้รับใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง Super Hi-Kool

 ตัวอย่าง ใบประกันด้านหน้า


 ตัวอย่าง ใบประกันด้านหลัง

เงื่อนไขการรับประกัน

หลังจากลูกค้าได้รับใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง Super Hi-Kool แล้ว บริษัทฯ  ขอรับประกันว่าฟิล์มกรองแสง Super Hi-Kool ที่ติดตั้งจะไม่แตกร้าว หลุดร่อน หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลาประกัน 8 ปี หากเกิดชำรุดเสียหายดังกล่าว ภายในระยะเวลาประกัน “ตัวแทนจำหน่ายผู้ติดตั้ง” จะซ่อมแซม หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยภายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน จะฟรีค่าแรงในการติดตั้ง แต่หลังจาก 3 ปี ลูกค้าจะเสียค่าแรงในการติดตั้งใหม่ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มตามจำนวนที่ชำรุด เสียหาย และรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น
 
การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วน และจัดส่งใบรับประกันคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังติดตั้ง และ หากไม่มีใบรับประกัน การรับประกันถือเป็น โมฆะ
 

ข้อยกเว้น

 • ความเสียหายอันเกิดจากฟิล์มซึ้งได้รับการติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชำนาญ ผู้จำหน่ายที่เป็นผู้ติดตั้งจะเป็นผู้รับชอบ
 •  ฟิล์มถูกกระทำให้เสียหายโดยเจตนา
 •  การใช้งานหรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง
 •  ใบรับประกันสูญหาย
 • การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ยึดติดกับกระจก หลังติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งอาจะทำให้เกิดการหลุดร่อน หรือพองได้
 • บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์ม กรณีติดทับกัน 2 ชั้นขึ้นไป